Kwaliteit

De kwaleitsplannen en -verslagen van Nieuw Rollecate komen voort uit de door onze medewerkers verzamelde input en de ervaringen en gesprekken met familie en gasten. Daarnaast is gebruik gemaakt van aanknopingspunten uit de reflecties van de kwaliteitsverslagen.

.

Gast- en Familieraad

Om de belangen van onze gasten te behartigen heeft Nieuw Rollecate een gast- en familieraad. De gast- en familieraad schept hiermee de gelegenheid om de gezamenlijke belangen van de gasten en diens familieleden optimaal te behartigen. Hierbij kan gedacht worden aan de kwaliteit van zorg, voedingsaangelegenheden of het leveren van een bijdrage aan het beleid van Nieuw Rollecate. Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u de gast- en familieraad bereiken per e-mail gastenfamilieraad@nieuwrollecate.nl.

.

Klachtenprocedure Nieuw Rollecate

In ons streven naar uitstekende kwaliteit vinden we het van groot belang dat onze gasten en andere betrokkenen altijd hun stem kunnen laten horen. Zo toetsen we onszelf en onze dienstverlening regelmatig. Ook bieden we een uitgebreide en zorgvuldige klachtenprocedure.

Het kan namelijk gebeuren dat u ontevreden bent over de verleende zorg aan u of aan een familielid. Vanzelfsprekend doen we er dan alles aan om deze ontevredenheid weg te nemen. Als u ontevreden bent over de geleverde zorg of ondersteuning dan bespreekt u dit bij voorkeur eerst met uw contactpersoon (eerstverantwoordelijke zorgverlener), de zorgcoördinator of de persoon die u deze zorg heeft geleverd. Wanneer u uw klacht liever met de directie van Nieuw Rollecate bespreekt, is dit ook mogelijk.

Als dit niet leidt tot een (volledige) oplossing dan kunt u de klacht extern voorleggen aan de Klachtenfunctionaris van de brancheorganisatie Spot. U kunt uw klacht ook rechtstreeks voorleggen aan de Klachtenfunctionaris.

Ook klachten die niet gaan over de geleverde zorg kunt u aan de Klachtenfunctionaris voorleggen, bijvoorbeeld als de zorgaanbieder met u gemaakte afspraken niet nakomt. Het Klachtenreglement van SPOT is vastgesteld in afstemming met cliëntenorganisatie Ieder(in). Het Klachtenreglement vindt u hier: https://www.verenigingspot.nl/klachten/

.

Vertrouwenspersoon Nieuw Rollecate

Nieuw Rollecate heeft een vertrouwenspersoon benoemt bij wie u voor opvang, steun en advies terecht kunt als u te maken hebt gehad met seksuele intimidaties, pesterijen en/of andere vormen van intimidatie of discriminatie. Voor vragen en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer Posthuma 06 – 81024774 of info@coachingtrails.nl.

Privacybeleid

Nieuw Rollecate verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en heeft daarbij te maken met verschillende wetgevingen. In het kader van privacy houdt Nieuw Rollecate zich met name aan de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG), en de ‘Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’. Door middel van dit protocol beschikt Nieuw Rollecate over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘’AVG’’), dit is de privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Protocol AVG – Privacybeleid 

Uitsluitcriteria

We vinden het belangrijk te benadrukken dat we alle gasten, met elke zorgbehoefte, een thuissituatie kunnen en willen bieden. Tot aan de laatste levensfase. Toch is er sprake van uitsluitcriteria,
a. Indien, door een deskundige is vastgesteld, het medisch (somatisch en/of psychisch) en/of sociaal niet meer verantwoord is dat de gast verzorging blijft ontvangen in zijn/haar eigen appartement;
b. In het geval de gast om welke reden dan ook geen geïndiceerde zorg meer ontvangt, die wordt uitgevoerd door de verhuurder of wel door haar Zorgbutlers, dan wel de gast weigert daaraan zijn medewerking te verlenen;
c. In het geval de gast agressief gedrag (fysiek, verbaal en/of non-verbaal) vertoont naar medewerkers en/of mede-gasten en/of zich bij herhaling niet houdt aan de huisregels van de verhuurder;

d. Wanneer er diefstal wordt gepleegd van middelen, materialen, drink- etenswaren van Nieuw Rollecate;

e. In het geval de gast herhaaldelijk dwaalgedrag vertoont, wat een gevaar is voor de veiligheid van de gast;

f. Psychiatrische zorg;

g. ZZP 7;

H. Nieuw maart ’20- Het niet opvolgen van de Covid-19 preventie maatregelen.

.

.

Downloads

Download [hier] het kwaliteitsverslag 2022.

Download [hier] het kwaliteitsverslag 2021.

Download [hier] het kwaliteitsverslag 2020.

Download [hier] het kwaliteitsverslag 2019.

Download [hier] het meerjaren kwaliteitsplan 2019-2020-2021.

Download [hier] het meerjaren kwaliteitsplan 2022-2023-2024.